1. Algemeen
Deze website is eigendom van het Samenwerkingsverband Auteursrecht & samenleving (SA&S).
Contactgegevens:Joris Deene, Priemstraat 51, 1000 Brussel, joris[@]deene.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, alsook de op deze website meegedeelde foto’s, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, teksten (pdf) en beelden, alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan SA&S of aan derden waarmee SA&S daaromtrent contractuele afspraken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SA&S. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van SA&S of de rechthoudende derden.

De eigen teksten op de websitepagina’s worden echter door SA&S in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding.Niet-commercieel.Gelijk delen.4.0 België licentie (CC BY-NC-SA 4.0). Onder deze licentie mogen deze teksten worden gekopieerd, bewerkt en verspreid onder de volgende voorwaarden:
– De gebruiker dient bij de teksten het opschrift SA&S te gebruiken.
– De gebruiker mag de teksten niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
– Indien de gebruiker de teksten bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

3. Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard en kan niet beschouwd worden als een gespecialiseerd juridisch advies. SA&S levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. SA&S is niet verplicht de informatie up to date te houden. SA&S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

SA&S geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan altijd geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

SA&S kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken. In geen geval is SA&S aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

4. Links
De website kan hyperlinks bevatten naar website of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. SA&S verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

5. Privacybeleid
SA&S hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd, bv. via het contactformulier. Deze informatie wordt enkel gebruikt om u een correcte dienstverlening te geven. Uw persoonsgegevens worden niet bewaard noch doorgegeven aan derden.

SA&S hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. SA&S behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft SA&S evident de wet na, d.w.z. vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de ‘GDPR’) of enig ander wetgevingsbesluit dat deze wijzigt.

SA&S kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Meer bepaald maken we gebruik van Google Analytics om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op de website na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Zie: privacybeleid en cookiebeleid

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtscolleges te Brussel bevoegd.