SA&S publiceert memorandum voor verkiezingen 2019

Namens cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en Brussel stelde het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) een memorandum op voor de Vlaamse politieke partijen, naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019.

Lees het memorandum van SA&S.

Read more…

How to fix copyright? Info- en vragensessie over de Europese copyrighthervorming

Graag nodigen we alle geïnteresseerden uit op een open sessie van de ‘gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht’ over de lopende European copyright reform, die plaats vindt op 20 februari om 14.00u in de lokalen van FARO te Brussel. U kan zich aanmelden via de website van FARO. Deelname is gratis.

Read more…

80 organisaties sturen open brief naar EU

Samen met tachtig andere organisaties ondertekende SA&S een open brief die op 30 november aan EU-president D. Tusk en andere EU-vertegenwoordigers en ministers van lidstaten werd verstuurd om hen er op te wijzen dat het niet de goede kant opgaat met de Europese auteursrechthervorming.

Read more…

logo SA&S

Wijzigingen aan bepaalde uitzonderingen in het auteursrecht

Op 10 maart 2017 zijn een aantal wijzigingen in het Belgisch auteursrecht van kracht geworden op het vlak van de uitzonderingen.

Het auteursrecht laat het gebruik van werken niet toe zonder de voorafgaandelijke toestemming van de auteursrechthebbenden. Uitzonderingen op het auteursrecht laten evenwel onder bepaalde omstandigheden gebruik van werken wél toe zonder dat de auteursrechthebbenden dit kunnen verbieden.

Read more…

Infosessie hergebruik van overheidsinformatie

Op 23 januari 2018 organiseert SA&S een infosessie over het hergebruik van overheidsinformatie. Deze sessie vindt plaats bij FARO/Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro, en inschrijven is mogelijk tot 15 januari via de website van FARO.

Read more…

Koninklijke besluiten verweesde werken gepubliceerd

Op 29 november publiceerde het Belgisch Staatsblad twee Koninklijke Besluiten die uitvoering geven aan onderdelen van de ‘Wet houdende de omzetting van de richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken’ (20 juli 2015).

Read more…

SA&S formuleert standpunt op het EU-Richtlijnvoorstel over auteursrechten

Op 14 september 2016 pakte de Europese Commissie uit met het langverwachte Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt- COM(2016)593. SA&S heeft dit voorstel van Richtlijn grondig bestudeerd en formuleerde er haar eigen standpunt over.

Read more…

Bibliotheken mogen e-boeken uitlenen

Volgens het Hof van Justitie kan de uitlening van een e-boek onder bepaalde omstandigheden worden gelijkgesteld aan de uitlening van een traditioneel boek. In een dergelijke situatie is de uitzondering voor openbare uitlening  van toepassing.

Read more…

Belgische Hof van Cassatie erkent het recht op (digitale) vergetelheid

In een arrest van 29 april 2016 oordeelde het Hof van Cassatie dat het recht op vergetelheid een inmenging kan verantwoorden in de persvrijheid, en meer bepaald in de keuze van de uitgever om oude nummers van een dagblad op het internet te archiveren. Een analyse van de feiten en de draagwijdte van dit arrest volgt hieronder.

Read more…

Auteursrechten zijn geen wingewest

De voorbije maanden ontving SA&S berichten van organisaties en verenigingen die opgeschrikt worden door brieven van “bureaus die rechten beheren”, en die vergoedingen claimen voor beeldmateriaal op de website van deze organisaties. Waakzaamheid is evenwel geboden.

Read more…