Koninklijke besluiten verweesde werken gepubliceerd

Op 29 november publiceerde het Belgisch Staatsblad twee Koninklijke Besluiten die uitvoering geven aan onderdelen van de ‘Wet houdende de omzetting van de richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken’ (20 juli 2015).Deze Koninklijke Besluiten werden al op 17 oktober 2016 goedgekeurd, maar nu pas gepubliceerd. Concreet worden via deze KB’s twee aspecten geregeld:

  • Het Koninklijke Besluit tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor de verweesde werken. Het KB wijst de Koninklijke Bibliotheek aan als bevoegde autoriteit of ‘nationaal loket’. Op grond van de Richtlijn dient elke lidstaat een nationaal loket aan te wijzen voor het melden van de resultaten van de zorgvuldige zoektocht (zie volgend punt) door erfgoedorganisaties. De taak van het nationaal loket is enerzijds om aanspreekbaar te zijn voor de genoemde organisaties en de resultaten van de zorgvuldige zoektocht in ontvangst te kunnen nemen. Anderzijds heeft het nationaal loket tot taak om deze ontvangen informatie door te geleiden naar het internationaal loket bij het Harmonisatiebureau voor de interne markt (The Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM). Het betreft hier louter het doorgeven van de ontvangen informatie, niet de verificatie ervan.
  • Koninklijk besluit tot bepaling van de bronnen die geschikt zijn om het zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbenden uit te voeren om uit te maken of een werk of fonogram al dan niet verweesd is. Het zorgvuldig onderzoek dient voorafgaand aan de reproductie of het (online) beschikbaar stellen van het werk of fonogram plaats te vinden. De bronnen die voor elke categorie van werken of fonogrammen in kwestie geschikt zijn, worden volgens de Richtlijn door elke lidstaat in overleg met rechthebbenden en gebruikers bepaald, en omvatten ten minste de in de bijlage bij de richtlijn opgesomde relevante nationale bronnen. SA&S heeft zijn commentaar op deze bronnenlijst doorgegeven en pleitte voor het behoud van de minimumlijst zoals opgenomen in de Richtlijn. We stellen nu vast dat er toch nog wijzigingen en aanvullingen zijn gebeurd aan dit KB, en dan blijkbaar vooral aan Vlaamse kant, door bijvoorbeeld toevoeging bij art. 4 en 5 van bronnen zoals de website(s) van Kunstenpunt, muziekarchief.be en ultratop.be. Hoe websites zoals die van Kunstenpunt of Ultratop kunnen bijdragen tot een zorgvuldig onderzoek is onduidelijk.

Meer informatie over verweesde werken vindt u in het themadossier.

(8/12/2016)

Share